Handelsbetingelser - Arrangøren

1.0. Baggrund og formål

1.1. event IT er ejet af det danske anpartsselskab, Event.IT ApS, Sindalsvej 7, 8420 Risskov, CVR-nummer 3404 6875.

1.2. event IT udvikler og driver et online billet-, tilmeldings- og betalingssystem (Systemet), som stilles til rådighed for Kunden. Systemet kontrolleres og hostes af event IT på event IT’s domæne: www.event.it. Systemet kan bruges til arrangementer og/eller medlemshåndtering med og uden betaling. Arrangøren kan tilgå en adgangsbeskyttet arrangørprofil, hvorfra events og arrangementer kan oprettes og administreres. Arrangøren administrerer selv adgange og rettigheder af øvrige administratorer på arrangørprofilen. Antallet af administratorer kan være begrænset jf. det valgte abonnement.

1.3. event IT forbeholder sig retten til løbende at foretage ændringer i Forretningsbetingelserne uden forudgående varsel, dog under den forudsætning, at de opdaterede og gældende Forretningsbetingelser altid er tilgængelige på event IT’s hjemmeside. Hvis en ændring anses for at være væsentlig, vil Kunderne blive orienteret om ændringen med 30 dages varsel.

 
2.0 Abonnement

2.1. Brugen af event IT er underlagt et abonnementsgebyr, hvis der er valgt et betalingsabonnement. Aftalen løber indtil opsigelse af en af parterne og fornys automatisk ved udløbet af en abonnementsperiode iht. den seneste abonnementsperiodes valg af abonnementstype og løbetid. Opsigelsesfristen for abonnementer med betaling er, medmindre andet er angivet i en særskilt aftale, løbende måned + 3 måneder.

2.2. Kunden kan finde et overblik over event IT’s abonnementstyper, samt de dertilhørende services og funktioner på www.event.it. Abonnementet tegnes direkte på hjemmesiden eller ved kontakt til event IT pr. telefon eller mail.

2.3. Der tilbydes en gratis prøveperiode ved første oprettelse på event IT, hvis du anvender et betalingsabonnement. Betalingen igangsættes automatisk, når prøveperioden udløber.

Der opnås ikke yderligere prøveperioder ved genaktivering af tidligere arrangørprofiler, ved skift af abonnement eller under andre omstændigheder.

Kunden kan opsige aftalen under hele prøveperioden, herefter gælder den i punkt 2.1 beskrevne opsigelsesperiode.

2.4. Kunden kan til enhver tid opgradere sit abonnement. Nedgradering af et abonnement skal ske i henhold til den i punkt 2.1 beskrevne opsigelsesperiode.

2.5. Opsigelsen skal ske skriftligt til support@event.it. Opsigelse af gratis abonnementer er ikke nødvendig, men vær opmærksom på at event IT ikke nedlægger evt. arrangørprofiler og tilknyttede administratorer uden instruks herom.

2.6. Øvrig assistance, udover den i aftalen inkluderende support (f.eks. udvikling, opsætning af arrangørprofil, andet), faktureres efter aftale eller til aftalt timepris:

Timepris: Opsætning, rådgivning mm. DKK 1999,00
Timepris: Udvikling DKK 2499,00

2.7. event IT forbeholder sig retten til at fakturerer optil 3 mdr. før aftalens perioden ved årlig betaling. Ved 6 mdr. optil 1 ½ mdr. før aftalens periode. Ved fakturering hver 3 mdr. optil 1 mdr. før aftalens periode, da serverplads og ressourcer skal reserveres.

 
3.0 Brug af systemet

3.1. event IT forpligter sig til at give Kunden adgang til platformen og alle de funktioner, som er beskrevet i det valgte abonnement.

3.2. event IT forbeholder sig retten til at nægte at deltage i billet-/tilmeldingsformidling til ethvert arrangement, såfremt dette arrangement efter event IT’s opfattelse:

  •  er ulovligt, ærekrænkende, nedgørende, obskønt eller blufærdighedskrænkende,
  • indstifter eller opfordrer til en adfærd, som ville udgøre en lovovertrædelse, give anledning til civil erstatningsforpligtelse eller på anden måde overtræde gældende lovgivning
  • overtræder, plagierer eller krænker tredjemands rettigheder, eller
  • i øvrigt er af en sådan karakter, at event IT vurderer, at Systemets deltagelse i arrangementet kan have en negativ effekt for event IT eller Systemet generelt.

3.3. Såfremt arrangementet aflyses eller ej afholdes, er arrangøren ansvarlig for at refundere de af deltagerne indbetalte penge. event IT kan være behjælpelige med at udføre evt. refundering – vær dog opmærksom på, at der ved visse korttyper er et gebyr forbundet med refunderinger samt generelt pr. transaktion.

Refunderinger der påkræver manuel håndtering fra event IT, vil blive opkrævet Kunden efter forudgående aftale.

3.4. Kunden er ansvarlig for den e-mailkorrespondance der foretages via event IT. Arrangøren må ikke anvende event IT til udsendelse af e-mails, der er i strid med Markedsføringsloven eller lignende lovregler.

 
4.0. Betaling

4.1. Alle priser angivet på event IT’s hjemmeside er angivet i danske kroner og er eksklusive moms. Alle priser kan ses her: https://business.event.it/standardprisliste/

4.2. Ved tegning af evt. abonnement betales der forud for den valgte abonnementsperiode.

4.3. Såfremt event IT ikke modtager rettidig betaling, kan event IT suspendere Kundens adgang til systemet.

4.4. Events med deltagerbetaling pålægges et billetgebyr. Gebyret kan betales af Kunden selv eller pålægges billetprisen, så gebyret betales af deltageren. Billetgebyret kan findes på event IT’s hjemmeside.

4.5. Ved brug af event IT’s indløsningsaftale (”Straksbetaling”) pålægges transaktionen i forbindelse med betaling for salg jf. ovenstående gebyret fra indløseren, Kortgebyret, uden yderligere omkostninger. Straksbetaling kan ske med gængse betalingsmidler, herunder Dankort, kreditkort og MobilePay. Kortgebyret betales jf. gældende lovgivning altid af Kunden.

4.6. Kreditbetaling kan ske ved bankoverførsel med brug af FI-kode til event IT’s konto eller ved EAN-betaling. event IT håndterer således hele processen omkring registrering af indbetalte beløb. Kunden er selv ansvarlig for evt. rykkerprocedure, medmindre andet er aftalt. Ved brug af kreditbetaling pålægges et betalingsgebyr, som kan betales af Kunden eller slutkunden.

4.7. Gebyrer for Straksbetaling og Kreditbetaling fremgår af event IT’s standard prisliste, som kan findes her: https://business.event.it/standardprisliste/ – under punktet ”generelle betalingsgebyrer”.

4.8. Abonnementsregulering varsles senest 30 dage før fornyelse af et igangværende abonnement og træder i kraft ved den førstkommende fornyelse. Undtaget herfra er en prisregulering på +2% årligt, som sker uden særskilt varsel.

Gebyrændringer varsles med 30 dage og træder i kraft for alle events, som oprettes efter den meldte stigning.

4.9 Kundens omsætning (fratrukket gebyrer til indløser og event IT) udbetales 3 bankdage efter eventets afslutning.
Derudover kan Kunden, med 3 bankdages varsel, få udbetalt indestående provenuer i forbindelse med arrangementstilmelding. event IT opkræver et gebyr for sådanne overførsler jf. event IT’s standard prisliste.

Dog forbeholder event IT sig ret til, til enhver tid at tilbageholde op til 10% af bruttoomsætning på ethvert event til dækning af gebyrer, tilbagebetaling af billetter, m.v.

4.10. Ved aflysning af arrangementer skal evt. acontoudbetalinger tilbageføres til event IT før refundering kan finde sted.

4.11 Ved refundering til deltager pålægger det arrangøren at betale alle betalingsgebyrer forbundet hermed.

4.12. event IT refunderer ikke deltager- og betalingsgebyrer ved aflyste events. Gebyrerne betales ved deltagerregistrering/billetkøb uagtet om eventet gennemføres. Faktura udsendes automatisk ved eventets opgørelse.

4.13. Alle fakturerer tillægges 89 kr + moms i administrationsgebyr.

4.14 Ved overskridelse af den på fakturaen angivne forfaldsdag, tillægges fakturabeløbet rente pålydende 0,7% pr. påbegyndt måned.

4.15 Ved fremsendelse af betalingspåmindelser beregnes et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. betalingspåmindelse, ligesom event IT er berettiget til at kræve et kompensationsgebyr på kr. 310,00.

4.16 Ved betalingsmisligholdelse er event IT berettiget til at kræve event IT omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud, og således ikke kun de ved Renteloven fastsatte maksimale takster. Event IT er samtidig berettiget til at fakturere hele aftale beløbet uden fradrag af sparede omkostninger.

4.17 Bankgebyrer påskrevet i forbindelse med udlandstransaktioner vil blive fratrukket i den endelige afregningsopgørelse, der forelægges kunden.

5.0. Support

5.1. event IT bestræber sig på at opretholde nedenstående Service Level Agreement

  • E-mailsupport: min. 80% af alle support e-mails besvares indenfor én arbejdsdag. De resterende 20% besvares indenfor to arbejdsdage.
  • Standard telefonsupport alle hverdage; mandag – torsdag i tidsrummet 9.30 til 15.00 og fredag i tidsrummet 10.00 – 15.00.
  • Udvidet telefonsupport i forbindelse med kritiske situationer udenfor åbningstiden for Standard telefonsupport.
  • 80% af alle rapporterede problemer under afsnit. I-II søges påbegyndt løst indenfor én arbejdsdag. De resterende 20% søges påbegyndt løst indenfor to arbejdsdage.

5.2. event IT yder fuld support til Kunden. Supportens omfang og natur dikteres af Kundens valg af abonnement og består af alle eller udvalgte punkter under 5.1.

5.3. Alle forespørgsler indkommet på mail eller telefon henvises til Kunden. Al kommunikation med slutkunden forestås af Kunden medmindre andet er aftalt. event IT yder kun teknisk support direkte til slutkunden (deltageren) ifm. tekniske problemer, såfremt det er aftalt med Kunden og problemet vedrører platformen.

 
6.0. Ansvar

Om forholdet mellem Kunden og event IT:

6.1. event IT er alene formidler af billetsalg, tilmeldinger og dermed relaterede varer og ydelser og påtager sig intet ansvar over for køberne for Kundens eventuelle rekonstruktion, betalingsstandsning, konkurs, aflysning af arrangementer eller for eventuelle andre reklamationer fra køber over kvaliteten af arrangementet eller andre forhold vedrørende arrangementet.

6.2. Modtager event IT en opkrævning fra Nets eller anden betalingsformidler på tilbagebetaling af kortbetaling fx. pga. af kortmisbrug hos en betalende tilmeldt, viderefaktureres beløbet til Kunden. Beløbet vil blive modregnet i Kundens tilgodehavende beløb. Såfremt kunden ikke har noget tilgodehavende beløb hos event IT, skal Kunden inden 8 dage betale event.IT det fakturerede beløb.

6.3. event IT kan ikke gøres ansvarlig for mistede data grundet systemnedbrud, svigt i egne systemer, svigt i underleverandørers systemer eller lignende, der skyldes udefrakommende omstændigheder, og som event IT ikke med rimelighed kunne have forudset eller imødegået.

6.4. event IT har alene ansvaret for, at der er adgang til systemet, at der altid findes en valid backup af data, samt at backuppen er praktisk anvendelig. Der foretages backup af data hver nat.

6.5. event IT sikrer Systemets funktion og garanterer en oppetid på 98% på årlig basis. Servicevinduer tilstræbes placeret i perioder med lavest mulig trafik på Systemet. Kunden informeres i videst muligt omfang om servicevinduer, der forventes at kunne påvirke ordinær drift på Kundens løsning.

6.6. Såfremt Kunden måtte rette krav mod event.IT, skal der ved vurdering af event IT’s ansvar og kravets størrelse tages højde for eventuelle handlinger eller undladelser fra Kundens side, der kan have medført, medvirket til eller forøget kravet.

6.7. Kunden indestår for, at det af Kunden anvendte materiale, f.eks. tekst og billeder, ikke krænker tredjemands rettigheder.

6.8. Rejses der sag mod event IT med påstand om retskrænkelse som følge af Kundens forhold, giver event IT Kunden skriftlig meddelelse via e-mail herom, og Kunden overtager kontrollen med sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger. Kunden er pligtig til i enhver henseende at holde event IT skadesløs for enhver ekstern omkostning i forbindelse med sagen, herunder sædvanlige og rimelige omkostninger til egen advokat m.v. samt sagsomkostninger, som måtte blive tilkendt vedkommende sagsøger.

6.9. Parterne forpligtes til at hemmeligholde alle former for følsom information, samt den viden, Parterne i øvrigt har fået overdraget fra den anden Part, eller som de har fået kendskab til i forbindelse med samarbejdet.

6.10. Fortrolighedsforpligtelsen fortsætter under hele Aftalens løbetid og i tre år herefter.

7.0. Sikkerheds- og persondatapolitikker

7.1 Parternes aftale om Sikkerheds- og persondatapolitikker konstitueres af Databehandleraftale som forefindes på event IT Systemet og som kunden accepterer ved oprettelse af arrangørprofilen eller ved kontraktindgåelse

 
8.0. Øvrigt

8.1. Kunden giver event IT tilladelse til at bruge Kunden som reference i billede og tekst – herunder i overordnede termer at beskrive den service, som event IT yder Kunden.


9.0. Opsigelse

9.1. Kunden kan opsige aftalen ved at give skriftligt varsel med en tidsfrist på 3 måneder, inden aftalen perioden udløb.

9.2. Hvis kunden ikke foretager en rettidig opsigelse, vil aftalen automatisk blive forlænget for en ny periode svarende til den, der blev fastlagt ved indgåelsen af aftalen.

9.3. Enhver opsigelse af aftaler skal foretages skriftligt og kan sendes enten som anbefalet brev eller via e-mail til support@event.it.